Bienvenidos

Gebruiksvoorwaarden

Bienvenidos heeft alle informatie op de site zorgvuldig gecontroleerd en doet haar best deze zoveel mogelijk up-to-date te houden. Niettemin geeft Bienvenidos geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welke informatie op de site dan ook. Bienvenidos is niet aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de site en/of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de site aanwezige informatie. Bienvenidos is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de site kunnen infecteren of het verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins.

Bienvenidos streeft ernaar de site continu toegankelijk te hebben, maar is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, als gevolg van het feit dat de site om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is. De site kan door Bienvenidos tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.